Algemene voorwaarden


 • Helma van der Vlugt-Roest is eigenaar van HoZieDo en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 284807.
 • Kinderen en ouders kunnen bij Helma terecht voor pedagogisch advies en begeleiding en is erkend KIES-coach.
 • Helma begeleidt kinderen bij het verwerken en omgaan met (echt)scheiding van hun ouders.
 • Helma staat ingeschreven bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd onder registratienummer 110015271
 • Helma is lid van BPSW dé beroepsvereniging van jeugd- en gezinsprofessionals. Zij behartigt hun belangen en bevordert de kwaliteit van hun werk.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten met KIES-coach Helma en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Op voorhand dient u kennis te nemen van deze Algemene Voorwaarden.

 

Vertrouwelijkheid

De gesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal KIES-coach Helma dit wel bespreken met derden. (Bijvoorbeeld familie, school, Veilig Thuis) Dit wordt altijd eerst met u besproken en is conform de wet ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’.

Wanneer KIES-coach Helma besluit bepaalde inhoudelijke informatie van het kind, voortkomend uit individuele en/of groepscontactmomenten, te delen met de ouder/verzorger dan wordt dit altijd eerst besproken met het kind.

 

Toestemming beide gezaghebbende ouders

Een kind komt in aanmerking voor begeleiding wanneer beide ouders toestemming geven. Als één van de ouders geen toestemming geeft zal KIES-coach Helma geen traject met het kind gaan starten.

 

Aansprakelijkheid

Het advies en de begeleiding van KIES-coach Helma is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. KIES-coach Helma is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van KIES-coach Helma

De aansprakelijkheid van KIES-coach Helma is ten alle tijden beperkt tot maximaal het bedrag dat is betaald door de ouder/verzorger aan KIES-coach Helma in het kader van de samenwerkingsovereenkomst.

Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt KIES-coach Helma aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

 

De uitvoering

 • KIES-begeleiding is er voor het probleem van het kind, niet van de ouder.
 • U kunt contact opnemen met KIES-coach Helma via de contactgegevens genoemd op de website.
 • De ouder dient tijdens de begeleiding van het kind telefonisch bereikbaar te zijn.
 • Tijdens het intakegesprek met de ouder/verzorger worden hulpvraag en hulpaanbod afgestemd. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen besproken en wordt afgestemd wat er nog nodig is om de coaching succesvol te kunnen beëindigen. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.
 • Bij de KIES spel- en praatgroep zijn de contactmomenten met ouders in groepsverband. De intake vindt met beide ouders plaats. Desgewenst kunnen extra oudergesprekken plaatsvinden.
 • Bij KIES voor Mij! Trajecten vinden intake/ tussenevaluatie /eindevaluatie gesprekken met ouders plaats. Bij voorkeur met ouders samen, desgewenst ieder apart.
 • Tijdens evaluatie gesprek met ouders wordt besproken wat het doel was van het kind en of het kind vindt dat het doel bereikt is. Het doel van de ouders is ondergeschikt maar kan wel worden besproken.

Privacy


Privacyverklaring

Onze (digitale) privacy en veiligheid krijgen steeds meer aandacht. De wetten worden aangepast om onze (digitale) privégegevens te waarborgen. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU).

 

Met welk doel verzamel en verwerk ik persoonlijke gegevens?

Ik ben mij ervan bewust dat u vertrouwen in mij stelt. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om u privacy te beschermen. Ik zal zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens en hou mij aan de geheimhoudingsplicht.

Ik verwerk uitsluitend de gegevens die nodig zijn om de juiste zorg, begeleiding te kunnen bieden. Ik gebruik deze gegevens niet voor andere doeleinden. De gegevens staan opgeslagen op mijn pc en kunnen alleen via mijn persoonlijke wachtwoord worden geopend.

Als u kiest voor een traject bij mij dan vraag ik u persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze relatie vast te leggen om met u te communiceren. Ook zijn er gegevens nodig om te kunnen factureren.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Daarnaast zijn persoonlijke gegevens voor desbetreffende situatie relevant. Dit maakt het voor mij mogelijk uw vragen te beantwoorden, aan verzoeken te voldoen of om te handelen als een situatie daar om vraagt.

 

Niet digitale gegevens

Wat de kinderen bij KIES maken bewaar ik tot einde van het traject, ook schrijf ik soms dingen op. Deze niet digitale materialen staan bij mij in een afgesloten kast. Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

 

Inzagerecht en wijziging van persoonsgegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming regelt het recht om gegevens te kunnen inzien of te kunnen wijzigen. Op uw verzoek zal ik u informeren over de persoonsgegevens waarover ik beschik, de herkomst ervan en waarom ik deze gegevens verwerk.

Als blijkt dat uw gegevens niet juist of volledig zijn, zal ik op uw verzoek wijzigen. Als u van mening bent dat ik over gegevens beschik die ik niet nodig heb, dan zal ik die verwijderen.

 

Bewaartermijn van gegevens

Ik bewaar u gegevens niet langer dan nodig is en hanteer bewaartermijnen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de Belastingdienst, de fiscale gegevens wordt een wettelijke termijn van 7 jaar gehanteerd